Mgr. Jiří Puchmeltr, advokát
Právní služby

01. Obchodní právo

 • zakládání a změny obchodních společností a jiných korporací
 • přeměny obchodních společností
 • revize společenských smluv
 • sepis a posuzování obchodních smluv
 • zastupování na valných hromadách
 • komplexní a permanentní právní servis pro obchodní společnosti
 • zastupování v obchodních sporech před soudy a v rozhodčím řízení
 • vymáhání pohledávek v předsoudní, soudní i exekuční fázi

02. Občanské právo

 • sepis a posuzování smluv
 • převody nemovitostí s možností advokátní úschovy
 • dědické právo – sepis závětí, prohlášení o vydědění, zastupování v rámci dědického řízení
 • zastupování v řízení před soudy
 • ochrana osobnosti
 • zastupování věřitele či dlužníka v exekučním řízení

 

03. Rodinné právo

 • rozvody manželství včetně vypořádání bydlení, majetku a úpravy poměrů k nezletilým dětem
 • společné jmění manželů – modifikace zákonné úpravy, vypořádání
 • výchova a výživa dětí
 • úprava styku mezi rodiči a dětmi

04. Trestní právo a přestupkové právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • právní pomoc při výslechu svědka, podání vysvětlení
 • podmíněná propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • podmíněná upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel
 • zastupování v řízení o přestupcích
 • zastupování v řízení o správních deliktech
 • řešení problematiky dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče

Kontaktujte mne

Mgr. Jiří Puchmeltr
advokát

sídlo:
Hrnčířská 64/4
400 01 Ústí nad Labem

pobočka:
Rokycanova 379/5
415 01 Teplice