Mgr. Jiří Puchmeltr, advokát

O advokacii

01. Co je advokacie

Advokacie je výkon svobodného povolání. Slovo advokacie (advokát) vychází z latinského slova „advocare“, což v původním významu znamenalo „přivolání k pomoci“.

02. Kdo je to advokát?

Advokátem je v souladu s ustanovením § 4 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Seznam advokátů lze nalézt na stránce zde.

03. Jaký je rozdíl mezi právníkem a advokátem?

Veřejnost často nerozlišuje pojmy právník a advokát. Tyto pojmy však nejsou totožné. Právníkem je ten, kdo získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo na jedné z právnických fakult. Advokátem je (zjednodušeně řečeno) však pouze ten právník, který absolvuje koncipientskou (či případně jinou uznatelnou praxi), během níž by měl získat potřebné znalosti a zkušenosti pro poskytování právních služeb a zároveň složí advokátní zkoušku (či případně jinou uznatelnou zkoušku v oblasti justice) a složí slib do rukou předsedy České advokátní komory. Advokát je dále povinně pojištěn pro případ způsobení škody svou činností. Každý advokát je tedy zároveň právníkem, ale ne každý právník je zároveň advokátem.

04. Proč využít služeb advokáta?

Oproti jiným osobám poskytující právní pomoc v širším slova smyslu (poradny apod.) disponuje advokát pro klienta značnými devizami, které si klient někdy nemusí na první pohled uvědomit. Předně je advokát vázán povinností mlčenlivosti, které ho může zbavit zásadně pouze sám klient. Advokát je povinnen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Toto je důležité zejména ve věcech trestních, ale i obchodněprávních. Advokát je rovněž povinně pojištěn pro případ odpověnosti za škodu, kterou by poskytnutím právní služby klientovi způsobil.

Kontaktujte mne

Mgr. Jiří Puchmeltr
advokát

sídlo:
Hrnčířská 64/4
400 01 Ústí nad Labem

pobočka:
Rokycanova 379/5
415 01 Teplice