Vítejte na stránkách mé advokátní kanceláře. Poskytuji komplexní právní služby s důrazem na kvalitu a osobní přístup ke klientovi. Jsem připraven hájit a účelně prosazovat Vaše práva.“

Mgr. Jiří Puchmeltr

advokát

Potřebujete právní služby?

KONTAKTUJTE NÁS!

Právní služby v oblasti

Obchodní právo

 • zakládání a změny obchodních společností a jiných korporací
 • přeměny obchodních společností
 • revize společenských smluv 
 • sepis a posuzování obchodních smluv
 • zastupování na valných hromadách 
 • komplexní a permanentní právní servis pro obchodní společnosti 
 • zastupování v obchodních sporech před soudy a v rozhodčím řízení
 • vymáhání pohledávek v předsoudní, soudní i exekuční fázi

Právní služby v oblasti

Občanské právo

 • sepis a posuzování smluv
 • převody nemovitostí s možností advokátní úschovy
 • dědické právo – sepis závětí, prohlášení o vydědění, zastupování v rámci dědického řízení 
 • zastupování v řízení před soudy 
 • ochrana osobnosti
 • zastupování věřitele či dlužníka v exekučním řízení

Právní služby v oblasti

Rodinné právo

 • rozvody manželství včetně vypořádání bydlení, majetku a úpravy poměrů k nezletilým dětem
 • společné jmění manželů – modifikace zákonné úpravy, vypořádání 
 • výchova a výživa dětí
 • úprava styku mezi rodiči a dětmi

Právní služby v oblasti

Trestní právo a přestupkové právo

 • obhajoba v trestním řízení 
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • právní pomoc při výslechu svědka, podání vysvětlení
 • podmíněná propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • podmíněná upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel 
 • zastupování v řízení o přestupcích
 • zastupování v řízení o správních deliktech 
 • řešení problematiky dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče

Pár slov …

O advokacii

Advokacie je výkon svobodného povolání. Slovo advokacie (advokát) vychází z latinského slova „advocare“, což v původním významu znamenalo „přivolání k pomoci“.
Advokátem je v souladu s ustanovením § 4 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Seznam advokátů lze nalézt na stránce zde

Kontaktujte mne

Mgr. Jiří Puchmeltr
advokát

sídlo:
Hrnčířská 64/4
400 01 Ústí nad Labem

pobočka:
Rokycanova 379/5
415 01 Teplice